ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง), เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ ,เรื่อง การเก็บ และขนขยะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 15.37 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 25 ท่าน