ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนเส้นทางคมนาคม วางท่อระบายน้ำ
    ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค / ระบบประปา
    สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้าโทรศัพท์
       
 
 
 
   
 
 
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
       
 
 
 
   
 
 
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาการความยากจน